Liidu eesmärk on leida jääkorgaanikale kõige efektiivsem ja keskkonnasõbralikum viis selle väärindamiseks ja tootestamiseks, luua turg ja nõudlus orgaanilistele jäätmetele ning edendada kestlikku põllumajandust.

Peaeesmärk: 

 • Koostöö edendamine orgaanika tekitajate, väärindajate ja toidu kasvatajate vahel, et toimuks reaalne materjali ringlusse viimine.

Mis kasu saavad liikmed: 

 • Liidu ringmajandusmudelis osalemine, mille sees toimub orgaanika jagamine neile, kes seda väärindavad ja väärindatud materjali jagamine neile, kes seda kasutavad. 
 • Informeeritus riigis ja maailmas toimuva kohta, kogemuste jagamine, seadusandluses orienteerumine.
 • Osalemine usaldusväärse koostöövõrgustiku töös, mis annab võimaluse luua partnerlussuhteid ühiseid väärtuseid ja standardeid jagades. 
 • Kommunikatsiooni saavutamine riigiga ja ühiskonna üldisem teavitustöö valdkonna probleemide ja lahenduste kohta.  
 • Erinevate projektide jaoks partnerite leidmine ja nendes osalemine, testprojektide läbiviimine, heade praktikate jagamine. 
 • Konsultatsioon ja abi kestlike põlluharimisvõtete juurutamiseks ja neile üleminekuks  ja põllumaa väärtuse tõstmine läbi orgaanika mulda viimise. 

Tegevused: 

 • Liidu liikmed saavad osaleda valdkondlikel kaasamisüritustel ja seista liidu eesmärkide eest. 
 • Liidu liikmete ühistegevustel osalemine: koolitused ja strateegiakoosolekud. 
 • Standardite loomine, kuidas erinevatest materjalidest toota parimat toodet toidu kasvatamiseks.
 • Metoodika väljatöötamine, kuidas riiklikul tasandil toetada toidukasvatajaid, kes rakendavad taastavaid meetodeid. 
 • Kestliku toitaineringluse märgise väljatöötamine ja kestlike võtetega toidukavatajate sertifitseeringu väljatöötamine