MTÜ Eesti Bioringluse Liit põhikiri 

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Eesti Bioringluse Liit (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, asukohaga Männi talu, Leina küla, Häädemeeste vald 86504 Pärnumaa.

1.2 Ühingu eesmärkideks on:

1.2.1 Edendada koostööd ühiseid väärtuseid jagavate jääkorgaanika tekitajate (sh toidutööstus, põllumajandus, HORECA), vedajate, käitlejate (sh tehnoloogia arendajad, maaletoojad, operaatorid, jäätmejaamad) ja kasutajate (põllumehed, aednikud) vahel, et bioressursile tekiks maksimaalne väärtus ja selle lõpp-kasutus oleks eelistatult toidukasvatuses. 

1.2.2 Leida jääkorgaanikale võimalikult tõhusad ja keskkonnasõbralikud väärindamis- ja kogumislahendused; arendada ja levitada vastavaid praktikaid, sh luua standardid, kuidas erinevatest jääkorgaanika liikidest toota parimat toodet toidu kasvatamiseks. 

1.2.3 Teha koostööd riigi ja KOV-idega, et Eestis oleksid soodsad tingimused jääkorgaanika ringlusse viimiseks, et selle tarvis oleks võimalik luua läbipaistvaid ringmajanduslahendusi.

1.2.4 Panustada ametlikult tunnustatud taastava põllumajanduspraktikate metoodika välja töötamisse, et sellega tegelevaid põllumehi saaks riiklikul tasandil toetada; panustada kestliku toitaineringluse märgise ja kestlike võtetega toidukavatajate sertifitseeringu väljatöötamisse.

1.2.5 Luua põllumeeste ja aednike hulgas turunõudlus jääkorgaanikast tehtud toodetele; edendada, populariseerida ja pakkuda abi kestlike põlluharimisvõtete juurutamiseks, neile üleminekuks ja põllumaa väärtuse tõstmiseks jääkorgaanikast tehtud toodete abil.

1.2.6 Luua Liidu ringmajandusmudel, mille sees toimub orgaanika jagamine neile, kes seda väärindavad ja väärindatud materjali jagamine neile, kes seda kasutavad; praktiliste kogemuste ja seadusandluse info jagamine; erinevate projektide jaoks partnerite leidmine ja nendes osalemine.

1.2.7 Pakkuda koolitusi, valdkondlikke kaasamisüritusi jt ühistegevusi liidu liikmetele ja laiemale üldsusele, et tõsta ühiskonna teadlikkust valdkonna probleemide ja lahenduste osas.  

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib osaleda ühingu eesmärkide elluviimisel ning täidab põhikirja nõudeid. Liikmeskond jaguneb põhi- ja toetajaliikmeteks. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta. Toetajaliikmel on nõuandev roll, tal puudub hääletusõigus üldkoosolekul ning juhatusse kuulumise õigus, teised õigused ja kohustused on samad põhiliikmega.

2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele ka siis, kui ta on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.5 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu põhiliikmed.

3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest, see on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust. Põhikirja muutmiseks on vaja 80% häälteenamus. 

3.3 Ühingu juhatus valitakse kaheks aastaks ja sinna võib kuuluda kolm kuni üheksa põhiliiget, kelle määrab üldkoosolek. Juhatuse liikmeid on paaritu arv, v.a ajutised olukorrad mõne liikme tagasikutsumise või -astumise tulemusel. Sellisel puhul on juhatuse esimehel otsustav kaal kui otsuse poolt ja vastu on sama palju hääli.

3.4 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

4.2 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.